Thiết bị kết nối trung tâm phòng SH-REZ

2,500,000 Đ SH-REZ
Còn hàngThiết bị SH - RE là thiết bị có chức năng dẫn đường cho các thiết bị trong hệ thống
SmartHome tới Server hệ thống, đảm bảo cường độ sóng để các thiết bị kết nối ổn định,
thông suốt. Các thiết bị SH - RE liên kết với nhau tạo thành mạng xương sống
Backbone của hệ thống nhà thông minh SmartHome

Bạn muốn giao hàng đến...